revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Wydawca treści

null System Zarządzania Zgodnością Messer

System Zarządzania Zgodnością Messer

Wstęp
System Zarządzania Zgodnością Messer (Messer Compliance Management System, zwany dalej: „Messer CMS”) to nasza koncepcja organizacyjna, która opisuje system wartości Messer, sposoby jego wdrożenia, a także definiuje określone, powiązane z nim obowiązki. Celem przedmiotowej koncepcji organizacyjnej jest zapobieganie wystąpieniu naruszeń Kodeksu Messer. Zgodnie z tym rozumieniem, określa ona obowiązujące ramy postępowania w razie konfliktu interesów, a także definiuje działania, mające zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, przepisami regulacyjnymi oraz zewnętrznymi/wewnętrznymi zasadami operacyjnymi - we wszystkich obszarach biznesowych Messer. Messer CMS wyrażony jest jako klarowne zobowiązanie Zarządu, dyrektorów zarządzających i kierownictwa, a także służy jako instrument budowania zaufania naszych klientów, partnerów, pracowników, jak również konkurentów, opinii publicznej i mediów.

Kodeks Messer
Zarząd Messer SE & Co. KGaA podsumował założenia koncepcji organizacyjnej w formie zbioru zasad (zwany jako: „Kodeks Messer”). Kodeks Messer jest wyrazem aktywnego nadzoru korporacyjnego i ma służyć wszystkim pracownikom jako wskazówka w ich codziennej pracy, zgodnie z misją Messer. Dyrektorzy zarządzający – przy pomocy odpowiednich środków – muszą zagwarantować wszystkim pracownikom swobodny dostęp do Kodeksu Messer oraz poinformować ich, gdzie i w jaki sposób mogą zapoznać się z Kodeksem Messer.

Kodeks Postępowania stanowi kluczowy dokument w ramach Messer CMS. Jego uzupełnieniem są Wytyczne Grupy Messer oraz inne wytyczne, instrukcje i regulacje wewnętrzne obowiązujące w całej Grupie lub lokalnie. Kodeks Messer uwzględnia rezultaty regularnej analizy ryzyka, której celem jest ustalenie konkretnego ryzyka, na jakie generalnie narażona jest spółka.

Kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość naszych pracowników to najważniejsze zasoby umożliwiające realizację naszych celów korporacyjnych. Doceniamy zaangażowanie i pasję, z jaką pracownicy przyczyniają się do sukcesu spółki. Podczas realizacji swoich działań pracownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i zasad Kodeksu Postępowania.

Zachowania zgodności z obowiązującym prawem i zasadami Kodeksu Postępowania oczekujemy również od naszych kontrahentów, klientów i innych stron, z którymi Messer współpracuje.

Specjaliści ds. Zgodności
Zarząd Messer SE & Co. KGaA ponosi odpowiedzialność za monitorowanie Systemu Zarządzania Zgodnością Messer. Ta koncepcja organizacyjna obowiązuje wszystkich dyrektorów zarządzających, menedżerów i pracowników Messer.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dyrektorzy zarządzający są odpowiedzialni za wdrożenie tej koncepcji organizacyjnej w danej spółce lokalnej oraz za zapewnienie zgodności. Dyrektorzy zarządzający i organy nadzorcze korzystają ze wsparcia Dyrektora ds. Zgodności (Chief Compliance Officer, „CCO”) wyznaczonego w tym celu przez Zarząd Messer SE & Co. KGaA. Poza nim, w lokalnej spółce działają lokalni Specjaliści ds. Zgodności (Local Compliance Officer, „LCO”), którzy są wyznaczani przez menedżerów regionalnych, w porozumieniu z właściwymi lokalnymi dyrektorami zarządzającymi. Grupę specjalistów ds. zgodności uzupełniają szefowie działów w siedzibie korporacyjnej, którzy są odpowiedzialni za poszczególne działy jako tzw. specjaliści ds. zgodności w dziale/obszarze („BCO”). Zadania, prawa i obowiązki specjalistów ds. zgodności zostały określone przez Zarząd Messer SE & Co. KGaA w odrębnych wytycznych dla specjalistów ds. zgodności.

Dyrektorzy zarządzający, menedżerowie, CCO, LCO i BCO mają być wzorem do naśladowania. Oczekuje się, że będą oni wykazywać wysokie kompetencje społeczne i etyczne. Dyrektorzy zarządzający i menedżerowie muszą ukierunkować swoje działania na odpowiednią organizację, przywództwo, komunikację, selektywność, nadzór i kierowanie. Poza tym, są oni zobowiązani do ochrony klientów, pracowników i środowiska. W tym kontekście, ich wyraźne zaangażowanie na rzecz prowadzenia działalności zgodnej z prawem jest tak samo istotne, jak zapobieganie nielegalnym praktykom i stosowanie sankcji.

Analiza ryzyka
Potencjalne słabe punkty w ramach Messer określono poprzez szczegółową analizę ryzyka obejmującą wszystkie regionalne spółki zależne i działy korporacyjne.

Program szkoleń
Poza szkoleniami stacjonarnymi możliwa jest organizacja webinariów i e-szkoleń dotyczących wybranych tematów związanych z Kodeksem Messer. Działy korporacyjne oraz lokalne organy zarządcze i działy określają co do zasady treść szkolenia i wyznaczają pracowników, którzy mają być przeszkoleni. Struktura i sposób realizacji szkoleń są w razie potrzeby dostosowywane przy wsparciu usługodawców zewnętrznych, a szkolenia są odpowiednio dokumentowane. Zarząd Grupy Messer może zdefiniować szkolenia obowiązkowe i określić ich treść, jak również wskazać grupę pracowników podlegających szkoleniu.

Sprawozdawczość i audyt
Zgodnie z Wytycznymi Grupy, umowami spółek, regulaminami organów spółek (lokalnych), zasadami dotyczącymi podpisywania dokumentów, które są zgodne z zasadą „dwóch par oczu”, oraz indywidualnymi wymaganiami działów centralnych, szereg kwestii podlega zatwierdzeniu i wymaga spełnienia określonych obowiązków w zakresie raportowania.

Pozostałe kwestie omawiane są i uzgadniane, a doświadczenia i informacje wymieniane są i przedstawiane podczas regularnych spotkań na szczeblu lokalnym lub regionalnym albo podczas spotkań działowych.

Podstawowe procesy w Messer zostały odpowiednio zdefiniowane, a w wielu przypadkach są potwierdzone certyfikatami (np. ISO, GMP).

W celu zachowania zgodności z Kodeksem Messer należy korzystać z istniejących struktur organizacyjnych. Poszczególne działy, osoby odpowiedzialne na szczeblu regionalnym oraz organy zarządcze ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, co zapewnia odpowiedzialność osobistą za wdrożenie Kodeksu Messer, jak również zachowanie zgodności w danym obszarze odpowiedzialności.

Dział Audytu Wewnętrznego (Internal Audit) wspierany przez Korporacyjny Dział Prawny (Corporate Legal) i Korporacyjny Dział Zgodności (Corporate Compliance) przeprowadza regularne kilkudniowe audyty we wszystkich spółkach lokalnych. W ten sposób dokonuje się dokładniejszej kontroli dokumentacji (np. umowy spółki, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zasad dotyczących podpisywania dokumentów, realizowanych szkoleń, przestrzegania obowiązków sprawozdawczych itp.) istotnych w kontekście przestrzegania Kodeksu Messer. Poza tym, szczegółowe audyty przeprowadzają także poszczególne działy (np. SHEQ, Medyczny, IT). Uwagi i propozycje zmian ujmowane są w raporcie, który przekazywany jest Zarządowi Messer SE & Co. KGaA. Wdrożenie proponowanych zmian podlega weryfikacji w ramach kolejnych audytów.

Sprawy sądowe będące w toku oraz potencjalne sprawy sądowe o określonej wartości/powiązane z określonym ryzykiem podlegają weryfikacji co trzy miesiące. W ramach tej weryfikacji sprawdza się szczegółowo okoliczności faktyczne sprawy, wartość przedmiotu sporu, status sprawy, ryzyko procesowe oraz – odpowiednio – utworzone lub wymagane rezerwy.

Dyrektorzy zarządzający/LCO i BCO są zobowiązani do zawiadomienia CCO o każdym przypadku podejrzenia poważnego naruszenia Kodeksu Messer. Wszystkie istotne procesy w kontekście Kodeksu Messer zaistniałe w danym roku w określonej regionalnej spółce zależnej lub dziale wymagają zgłoszenia CCO w ramach rocznego raportu na temat zgodności, który musi zostać złożony najpóźniej 31 stycznia następnego roku.

CCO regularnie (raz w roku), a w indywidualnych przypadkach na żądanie i bezzwłocznie, informuje Zarząd Messer SE & Co. KGaA o wszelkich zgłoszonych poważnych naruszeniach Kodeksu Messer.

Wszystkie lokalne spółki zależne i działy centralne co roku zgłaszają Wiceprezesowi ds. Controllingu Korporacyjnego istotne fakty w kontekście raportu na temat ryzyka. Raport ten jest omawiany przez Zarząd Messer SE & Co. KGaA, który w razie potrzeby podejmuje dalsze decyzje dotyczące wymaganych działań. Raport przekazywany jest także w celach informacyjnych Radzie Nadzorczej Messer, w razie potrzeby wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami.

Raz w roku Messer podsumowuje wszystkie działania w sprawozdaniu na temat zrównoważonego rozwoju i uzyskuje jego poświadczenie w ramach Global Reporting Initiative (GRI).

Zgłaszanie naruszeń zgodności i stwierdzonych podejrzeń 
Dyrektorzy zarządzający i kadra kierownicza muszą zapewnić pracownikom możliwość zgłaszania naruszeń obowiązującego prawa lub Kodeksu Messer (dalej jako: „naruszenia zgodności”), jak również uzasadnionych podejrzeń naruszenia, tak, aby możliwe było natychmiastowe podjęcie środków zaradczych.

Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń i postępowania w przypadku zgłoszenia naruszeń w Messer opisują sposób zgłaszania naruszeń zasad lub niewłaściwych zachowań, a także sposób postępowania z takimi zgłoszeniami.

Platforma do zgłaszania naruszeń: www.messer.ethicspoint.com oraz infolinia (numer telefonu dla danego kraju wskazany jest na właściwej stronie internetowej) umożliwiają przekazywanie odpowiednich informacji.

W ramach sprawozdawczości należy sporządzić raport przedstawiający działania podjęte w odpowiedzi na stwierdzone naruszenia zgodności. Raport ten powinien zawierać opis sposobu wyjaśnienia incydentu, określenie konsekwencji stwierdzonego niewłaściwego zachowania oraz decyzję w sprawie dalszych działań.

Dyrektorzy zarządzający – przy pomocy odpowiednich środków – muszą zapewnić, aby wszyscy pracownicy zostali poinformowani o sposobie zgłaszania naruszeń Kodeksu Messer i osobach, którym należy zgłaszać takie naruszenia, w tym zapewnić opublikowanie informacji o infolinii i adresie e-mail służącym do celów zgodności.

Bad Soden, 01 stycznia 2023 r.
Messer SE & Co. KGaA 

Bernd Eulitz, Chief Executive Officer*
Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer*
Virginia Esly, Chief Operating Officer Europe*

*Zarząd Messer Management SE jako Komplementariusz i zarząd KGaA


DR CHRISTOF SPENRATH
Starszy Wiceprezes ds. Prawnych i Dyrektor ds. Zgodności
+49 6196 7760-131
+49 6196 7760-517

GRZEGORZ LATOCHA   
Kierownik Działu Prawnego oraz lokalny Compliance Officer
grzegorz.latocha@messergroup.com
+48 32 77 26 280

Kodeks Messer
Podstawą Messer CMS jest Kodeks Messer, który stanowi zbiór zasad mający na celu wspieranie pracowników w ich codziennej pracy. Kodeks Messer obejmuje następujące dokumenty:

System zgłaszania naruszeń i infolinia

 • Pracownicy regularnie spotykają się z decyzjami, których część dotyczy szarej strefy. W rezultacie pytanie, czy dane postępowanie jest prawidłowe i zgodne z Kodeksem Messer, ma często charakter emocjonalny i osobisty, co oznacza, że czasem trudno zachować jest niezbędną obiektywność. Poza tym przepisy prawa są często skomplikowane i mogą być interpretowane w różny sposób, co sprawia, że zgłaszanie i rozwiązywanie wszelkich wątpliwości nabiera jeszcze większego znaczenia.
 • W razie pytań, uwag, informacji i innych wątpliwości dotyczących Messer CMS nasi pracownicy mogą skontaktować się z osobą wyznaczoną do kontaktu, przy zachowaniu zasady poufności. Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń i postępowania w przypadku zgłoszenia naruszeń w Messer opisują sposób zgłaszania naruszeń zasad lub niewłaściwych zachowań, a także sposób postępowania z takimi zgłoszeniami.
 • W rezultacie każdy pracownik może uzyskać informację czy jego postępowanie jest zgodne z Messer CMS (Test Uczciwości), a także kiedy, komu i w jaki sposób należy zgłaszać podejrzenia naruszenia. (Wytyczne CO)
 • Jeżeli nasi klienci, dostawcy lub kontrahenci mają pytania lub uwagi dotyczące Messer CMS lub zauważyli konkretne oznaki naruszenia zgodności, mogą zgłosić daną kwestię Dyrektorowi ds. Zgodności:
 • za pośrednictwem infolinii: +49 800 447 1000
  lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres compliance@messergroup.com

Zgodność – Test Uczciwości
Każdy powinien zadać sobie pytanie czy dane zachowanie:

 • jest zgodne z prawem oraz wartościami i zasadami spółki;
 • leży w najlepszym interesie spółki i nie wynika z własnych interesów sprzecznych z interesem spółki;
 • jest poparte osobistym przekonaniem, że podjęto właściwą decyzję, która jest zgodna z własnym kompasem etycznym;
 • może być z czystym sumieniem zgłoszone przełożonym, współpracownikom, członkom rodziny lub przyjaciołom. Jaka byłaby ich reakcja, gdyby dowiedzieli się o danym zachowaniu?
 • zostałoby pozytywnie zweryfikowane przez osoby trzecie. W jaki sposób to działanie zostałoby przedstawione w telewizji, radiu, internecie lub w gazecie?
 • chroni dobrą reputację Grupy Messer.

Jeżeli odpowiedź na każde z tych pytań brzmi „tak”, dane postępowanie jest prawdopodobnie możliwe do przyjęcia. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących nawet jednego z tych pytań, najlepiej skontaktować się z bezpośrednim przełożonym, który postara się ocenić sytuację i rozwiązać problem.

Contact every page

Kontakt

CHCĘ OTRZYMAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Formularz

PL_Form_GralContactForm

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Zaznaczając potwierdzam, iż zapoznałam/łem się z Polityką prywatności oraz Informacją o polityce prywatności w kontaktach służbowych spółki Messer Polska. Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie.