Breadcrumb

Informacja o Polityce Prywatności w kontaktach służbowych

Informacja o Polityce Prywatności w kontaktach służbowych

– Stan na luty 2024 –

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument informuje Państwa jako klientów, partnerów biznesowych oraz partnerów potencjalnych o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Messer Polska Sp. z o.o.,
Eloros Sp. z o.o. i MP Production Sp. z o.o. (zwanych dalej „Messer PL“) w relacjach biznesowych.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą Państwa zidentyfikować w sposób bezpośredni lub pośredni, szczególnie na podstawie identyfikatora takiego jak nazwa, NIP, siedziba lub identyfikator internetowy. Ponadto możliwa jest identyfikacja, na podstawie jednej lub kilku szczególnych cech, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1. Zakres zastosowania. Podmiot odpowiedzialny.

Messer PL odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach dwustronnych relacji biznesowych.

2. Dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych.

a) Dane kontaktowe administratora danych:

Messer Polska Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000
e-mail: kontakt.pl@messergroup.com

Eloros Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel.: +48 32 73 62 064
e-mail: eloros@eloros.pl

MP Production Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel.: +48 664 101 200
e-mail: mpproduction@mpproduction.pl

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Messer PL: abi@messer.pl 
 

3. Jakie dane przetwarza Messer PL

W relacjach biznesowych Messer PL przetwarza następujące dane:

a) Biznesowe dane kontaktowe:

 • imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, firmowy adres e-mail, adres siedziby przedsiębiorstwa;

 • dodatkowe informacje takie jak stanowisko w firmie, rodzaj aktywności względem Messer PL;

 • informacje dotyczące zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem, w tym oceny jakości Państwa wyrobów i usług.

Powyższe dane, dalej zwane będą “biznesowymi danymi kontaktowymi”.

b) Dane związane z umową:

 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;

 • dane osobowe osób fizycznych odpowiedzialnych za realizację umowy;

 • dane osobowe takie jak dane bankowe, numer NIP, numer zamówienia i inne dane istotne z punktu widzenia księgowości i fakturowania

Powyższe dane, dalej zwane będą “danymi związanymi z umową”.

4. Co Messer PL robi z danymi?

W relacjach biznesowych, Messer PL będzie prowadził następujące czynności przetwarzania:

 •  biznesowe dane kontaktowe i dane związane z umową są przetwarzane w celu zawarcia, realizacji, wypełniania i rozwiązywania umów B2C i B2B z Panem/Panią jako naszym parterem biznesowym lub podmiotem, którego Pan/Pani reprezentuje. Powyższe obejmuje całość procesu zawierania umów na dostawy gazów, innych produktów i usług oraz zarządzaniem klientami.

 • biznesowe dane kontaktowe są przetwarzane w celu nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych z Panem/Panią jak i Państwa przedsiębiorstwem;

 • biznesowe dane kontaktowe i dane związane z umową mogą być przetwarzane dla celów sprawozdawczości wewnętrznej;

 • biznesowe dane kontaktowe i dane związane z umową są przetwarzane w celu zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem, w tym oceny jakości Państwa wyrobów i usług.

5. Informacje ogólne.

a) Prawa Państwu przysługujące

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczania przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu umożliwienia realizacji Państwa powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem abi@messer.pl

b) Informacje ogólne o podstawie prawnej wszystkich procesów:

 • przetwarzanie biznesowych danych kontaktowych

Przetwarzanie Państwa biznesowych danych kontaktowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Messer PL, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgodne z prawem interesy Messer PL obejmują wykorzystanie i przetwarzanie biznesowych danych kontaktowych swoich partnerów umownych jak również partnerów potencjalnych.
W związku z powyższym przysługuje Państwu w dowolnym czasie, bez podawania powodów wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Przysługuje Państwu sprzeciw w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przez Messer PL przetwarzania Państwa danych.

W celu umożliwienia realizacji Państwa praw prosimy o kontakt pod adresem abi@messer.pl

 • przetwarzanie danych związanych z umową

Przetwarzanie danych związanych z umowami przez Messer PL opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, wyłącznie jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

c) Ogólne informacje o Messer SE & Co. KGaA jako odbiorcy danych

Systemy IT, w których przetwarza się Państwa dane osobowe, znajdują się w Messer SE & Co. KGaA („Messer SE”). W tym kontekście Messer SE prowadzi czynności przetwarzania danych.

d) Ogólne informacje o okresie przechowywania danych

Biznesowe dane kontaktowe i dane związane z umową są usuwane jedynie w przypadku sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Wszystkie dane osobowe partnerów biznesowych i klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności prawa podatkowego), dotyczącymi przechowywania dokumentów tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym umowa przestała obowiązywać.

e) Informacje na podstawie art. 13 ust. 2 lit. e) RODO:

Podanie przez Państwa biznesowych danych kontaktowych i danych związanych z realizacją umowy jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy czy zawarcia relacji handlowych. W związku z tym nie jesteście Państwo zobowiązani ich podawać, a Messer PL nie będzie wyciągał konsekwencji z tego tytułu. Jednakże posiadanie danych kontaktowych ułatwia relacje biznesowe Messer PL z Państwa przedsiębiorstwem/Waszym pracownikiem.