Breadcrumb

Przeciwdziałanie poważnym awariom

Przeciwdziałanie poważnym awariom

Informacja dotycząca zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zakłady produkcyjne:

 

Klasyfikacja gazów palnych

Klasyfikacja gazów palnych

Klasyfikacja gazów palnych

Szanowni Państwo,

z dniem 17.10.2020 obowiązuje kategoryzacja gazów palnych, którą wprowadziło Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Obecna klasyfikacja  obejmuje kategorie 1A, 1B i 2 (Szczegóły w załączniku)
Skutkiem nowej klasyfikacji są również zmiany w zwrotach wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H) oraz w zwrotach wskazujących środki ostrożności (zwroty P).

Wśród gazów, które podlegają nowej klasyfikacji mamy np.:

Gaz

Nowa klasyfikacja

Acetylen (rozpuszczony)

Gazy łatwopalne, kategoria 1A, gaz nietrwały A

Propan

Gazy łatwopalne, kategoria 1A

tlenek węgla

Gazy łatwopalne, kategoria 1B

Wodór

Gazy łatwopalne, kategoria 1A


Zmiana klasyfikacji skutkuje zmianami zapisów w kartach charakterystyki i na etykietach.
Zaktualizowane karty zostaną umieszczone na stronie; etykiety będą wymieniane sukcesywnie.

Uwaga:
Gdzie szukać aktualizacji w karcie charakterystyki?
Przede wszystkim w sekcji 2.1. „klasyfikacja substancji lub mieszaniny” ( przykłady poniżej). W sekcji 2.2 mogą pojawić się nowe zwroty H i P 

Acetylen

 

Tlenek węgla

 

Kontakt w sytuacjach awaryjnych