Breadcrumb

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko

Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się obaw wywołanymi realnym zagrożeniem rozwoju epidemii koronawirusa (COVID-19) pragniemy przestawić oficjalne stanowisko Grupy Messer w tej sprawie.

Dla Messer, zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników i partnerów biznesowych, a także odpowiedzialne zachowanie, są kluczowymi elementami naszej kultury korporacyjnej. Dlatego wdrożono szeroko zakrojone środki w celu ochrony zdrowia naszych pracowników oraz partnerów. Tam, gdzie to było możliwe, nasi pracownicy pracują obecnie zdalnie w domu bądź są fizycznie odseparowani. Natomiast w obszarach, w których nie było takiej możliwości, częściowo przestawiliśmy się na pracę wielozmianową. Mamy nadzieję, że pomoże nam to w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i partnerom, powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa przy jednoczesnym utrzymaniu podstawowej działalności biznesowej. Niemniej jednak, jeśli wystąpią trudności czy też opóźnienia w realizacji dostaw lub usług, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie w miarę możliwości.

Lokalne zespoły pandemiczne zapewniają, iż stosują się do wytycznych państwowych organów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, aby opóźnić lub zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, równocześnie przygotowują się na zwiększone zapotrzebowanie na gazy medyczne, w szczególności tlenu.

Messer jako Państwa partner biznesowy, a także członek społeczności międzynarodowej, dokłada wszelkich starań, aby podjąć ze wszystkimi naszymi partnerami wspólne działania w tym trudnym czasie.

Jednocześnie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z INFORMACJĄ DO ODBIORCÓW DOTYCZĄCĄ POSTĘPOWANIA Z OPAKOWANIAMI BEZPOŚREDNIMI ZWRACANYMI DO MESSER POLSKA.

Dziękujemy za współpracę
Zespół Messer

Download Files Portlet

Alert bezpieczeństwa

Alert bezpieczeństwa

Opracowanie: WG-7, Alert Bezpieczeństwa SA 45/21 - Luty 2021 r.

Zagrożenia stwarzane w placówkach służby zdrowia przez atmosferę wzbogaconą w tlen

Niedawne incydenty w placówkach służby zdrowia zwróciły uwagę na potrzebę podniesienia świadomości w zakresie atmosfery wzbogaconej w tlen, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Potencjalne zagrożenia związane z atmosferą wzbogaconą w tlen są dobrze znane i w szeregu publikacji EIGA personel pracujący z tlenem może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń pożarowych i wybuchowych związanych z tymi warunkami.

Ponadto, w czasie pandemii COVID-19 pacjenci przyjmują donosowo tlen o wysokiej prędkości przepływu (High­ Flow Nasal Oxygen - HFNO), jako skuteczną metodę leczenia, będącą w stanie dostarczyć tlen o prędkości przepływu do 60 litrów na minutę. Ponieważ coraz więcej oddziałów szpitalnych jest wyposażanych w techniczne możliwości prowadzenia tlenoterapii i leczenia metodą HFNO, to istnieje możliwość, że układy wentylacyjne nie będą w stanie utrzymywać atmosfery, która nie byłaby wzbogacona w tlen.

Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zwiększonego ryzyka wystąpienia w placówkach służby zdrowia atmosfery wzbogaconej w tlen (tj. zawierających ponad 23,5% 02 w powietrzu).

Oprócz wzrostu stężenia tlenu na oddziale, istnieje także możliwość wzbogacenia w tlen odzieży i materiałów pościelowych, co spowoduje, że stają się one niezwykle łatwopalne i w razie zapalenia będą się gwałtownie palić. Ponadto, należy zachować ostrożność przy używaniu kremów i żeli na bazie węglowodorów, które mogą podtrzymywać ogień i jeszcze pogorszyć sytuację. Gdy środowisko lub materiał staną się wzbogacone w tlen, a przez to bardzo łatwopalne, nawet źródło o niskiej energii będzie mogło z łatwością zapalić taki materia. Należy więc dopilnować, aby wszelkie urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu pacjenta zostały odpowiednio przebadane, tak aby mieć pewność, że nie będą wytwarzać iskier, które mogłyby zapalić odzież i pościel.

Wymagane jest również zachowanie ostrożności na salach operacyjnych, gdzie podaje się tlen podczas gdy używa się gorącego/podgrzewanego wyposażenia chirurgicznego. W pobliżu miejsca, gdzie stosuje się tlen, używanie otwartego płomienia lub palenie papierosów (w tym również elektronicznych) jest niedozwolone.

Wnioski

W czasie pandemii COVID-19 ryzyko wystąpienia w placówkach służby zdrowia atmosfery wzbogaconej w tlen jest wyższe niż zwykle. Pomimo iż zagrożenia stwarzane przez tlen są dobrze znane, EIGA chce doprowadzić je do świadomości personelu wszystkich placówek służby zdrowia i zaproponować następujące środki ostrożności:

 1. Czynniki przyczyniające się do zwiększenia ryzyka w atmosferze wzbogaconej w tlen:
 • terapia HFNO związana z podawaniem tlenu o wysokiej prędkości przepływu wynoszącej do 60 litrów na minutę
 • większa niż zwykle liczba leczonych pacjentów
 • nowe, dodatkowe „dostawione oddziały" niewyposażone należycie w odpowiednie systemy wentylacyjne; oraz
 • znajdujący się w pobliżu pacjenta sprzęt elektryczny, który nie był zbadany czy nie wytwarza iskier
 1. Niektóre środki zapobiegawcze zawierające:
 • Przeszkolenie wszystkich użytkowników w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z tlenem
 • Zapoznanie personelu z usytuowaniem zaworów odcinających tlen na każdym oddziale i procedurą ich awaryjnego zamykania (w razie alarmu przeciwpożarowego)
 • Niedopuszczanie do używania otwartego płomienia i gorącego sprzętu w pobliżu
 • Nieużywanie kremów i żeli na bazie węglowodorów
 • Przy założeniu, że ilość wymian powietrza jest zgodna z wymaganą, dokonanie oceny ryzyka wzrostu stężenia tlenu na Oddziale lntensywnej Terapii i podjęcie odpowiednich działań
 • Gdy projektowa wydajność układu wentylacyjnego nie zapewnia dostatecznej ilości wymian powietrza, zaleca się zastosowanie dodatkowej wentylacji w celu wsparcia procesu rozpraszania tlenu znajdujqcego się wewnątrz oddziału lub ,,dostawionego oddziału" (np. poprzez otwarcie okien). Może być zasadne, aby w takich sytuacjach personel kliniczny używał osobistych analizatorów zawartości tlenu; oraz

 • Gdy pacjent jest poddawany leczeniu z użyciem nawet małych objętosci tlenu i jeśli ma być przeniesiony w miejsce, gdzie jest możliwość wystąpienia otwartego płomienia, wówczas jego odzież i pościel należy pozostawić do ,,przewietrzenia się " na co najmniej 15 minut, aby mieć pewność, że nadmiar tlenu rozproszy się

 

Dokumenty zródłowe:

 • EIGA Doc 04: "Zagrożenia pożarowe stwarzane przez tlen i atmosfery wzbogacone w tlen" www.eiga.eu
 • Ulotka nt. bezpieczeństwa EIGA: "Zagrożenie 02! Wzbogacenie w tlen" www.eiga.eu
 • lnformacje o bezpieczenstwie dotyczctce wzbogacenia w tlen podano w eLearning EIGA nt. bezpieczeństwa tlenowego: https://eiga.eu/publications/elearning/

 

Zrzeczenie się:

Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub dokonane pod nazwq EIGA, w tym kodeksy praktyki, procedury bezpieczeństwa oraz wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze zródeł uważanych za rzetelne i oparte są o informacje i doświadczenie dostępne od czlonków EIGA oraz innych w dniu ich wydania.

Choć EIGA zaleca korzystanie z jego dokumentów lub odwolywanie się do nich przez jego członków, takie korzystanie lub odwoływanie się do publikacji EIGA przez jego czlonków lub strony trzecie jest wyłącznie dobrowolne i niewiążące. Zatem, EIGA i jego członkowie nie gwarantują wyników i nie przyjmują odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem zawartych w publikacjach EIGA informacji lub sugestii bądź powołaniem się na nie.

EIGA nie posiada jakiejkolwiek kontroli odnośnie do wypełnienia lub niewypełnienia, błędnej interpretacji, właściwego lub niewłaściwego wykorzystania jakichkolwiek zawartych w publikacjach EIGA informacji lub propozycji przez jakąkolwiek osobę lub podmiot (w tym również czlonków EIGA), i dlatego EIGA wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności w związku z powyższym.

Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i dlatego przestrzega się utytkowników, aby uzyskali najnowsze wydanie.

 

Polska wersja językowa została opracowana przez:

Polską Fundację Gazów Technicznych Polska Fundacja Gazów Technicznych logo

będącą członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Gazów Technicznych EIGA.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa,

tel: 022 440 3290, fax: 022 4403291

www.pfgt.org.pl/

 

©EIGA udziela zezwolenia na reprodukcję niniejszej publikacji pod warunkiem potwierdzenia, że pochodzi ona od Stowarzyszenia.

Europen Industrial Gases Association AISBL      

Avenue De L'Astronomie 30 B-1210 Bruksela

tel: +32 2 217 70 98, e-mail: info@eiga.eu      

www.eiga.eu