Breadcrumb

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Messer Polska Sp. z o.o.

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ MESSER POLSKA SP. Z O.O. W ROKU PODATKOWYM OBEJMUJĄCYM OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Messer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 30, 41-503 Chorzów, NIP 8510109326, REGON 810389784, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064153 (dalej: „MP” lub „Spółka”), to doświadczony podmiot należący do międzynarodowej grupy kapitałowej, działający w branży gazów przemysłowych, w tym technicznych, medycznych, spożywczych i specjalnych, posiadający instalacje produkcyjne w kilku lokalizacjach w Polsce, dysponujący odpowiednimi narzędziami i wykwalifikowanym personelem dbającym o  rzetelne wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków o charakterze publicznoprawnym, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Mając na względzie rodzaj i skalę prowadzonej działalności, w celu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Spółka podejmuje szereg działań ukierunkowanych na rzetelne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych towarzyszących prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich prawidłową kwalifikację na gruncie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich zasad postępowania oraz korzystanie z bieżącego wsparcia profesjonalnych doradców podatkowych w zakresie zagadnień budzących wątpliwości.

Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez MP działalności.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT niniejsza informacja o strategii podatkowej realizowanej przez MP zawiera:

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę:

 • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzenia wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

 • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa[[1]], z podziałem na podatki, których dotyczą,

 1. Informacje o:

 • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,

 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,

 

 1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[[2]],

 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym[[3]],

 

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[[4]] oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

 

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

***

Mając na względzie poziom skomplikowania i zmienność przepisów podatkowych oraz to, że intencją Spółki zawsze było prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z ciążących na niej obowiązków podatkowych, w Spółce przyjęto szereg procesów i procedur pozwalających dochować należytą staranność podczas realizacji obowiązków podatkowych.

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w Spółce funkcjonowały procedury, instrukcje i wytyczne dotyczące realizowania obowiązków podatkowych związane m.in. z prowadzeniem rozliczeń podatkowych, weryfikowaniem rzetelności kontrahentów oraz sporządzaniem dokumentacji cen transferowych.

 

Ponadto, mając na względzie obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy Ordynacji podatkowej przyjęte w wyniku implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., nakładające obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych oraz doniosłe znaczenie realizowania tego obowiązku dla uszczelniania systemu podatkowego i eliminowania szkodliwych działań optymalizacyjnych, w celu wywiązywania się przez MP z obowiązków wynikających z ww. przepisów Ordynacji podatkowej, w Spółce stosowano procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Wskazana procedura adresuje szczegółowo temat tzw. schematów podatkowych, opisując w szczególności reguły postępowania w Spółce odnośnie do oceny poszczególnych zdarzeń gospodarczych pod kątem ewentualnego spełniania przez nie warunków do uznania ich za schemat podatkowy z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, jak również przewiduje bieżące wsparcie doradców podatkowych w tym zakresie.

 

Ponadto, MP w przypadkach wątpliwych dotyczących właściwej interpretacji obowiązujących przepisów mających wpływ na zobowiązania podatkowe korzystała i korzysta z infolinii Krajowej Informacji Podatkowej, jak również z pomocy dedykowanego Spółce, z ramienia Urzędu Skarbowego opiekuna. W związku z powyższym nie była wymagana jakakolwiek inna forma współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, nie było więc potrzeby zawarcia umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej.

 

Na Spółce, jako polskim rezydencie podatkowym, ciąży w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w przewidzianym prawem terminie złożyła roczne zeznania podatkowe za 2022 r. Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych, w tym dotyczących przygotowania dokumentacji podatkowej. Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie składała deklaracje VAT oraz wymagane Jednolite Pliki Kontrolne. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie podatku VAT Spółka dokonuje weryfikacji kontrahentów w ramach dochowania należytej staranności. Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości w ślad za czym złożyła stosowne deklaracje oraz regulowała zobowiązania finansowe w ustawowym terminie. Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników.

 

Jednocześnie, w ocenie Spółki w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonywane przez Spółkę uzgodnienia nie spełniły przesłanek do uznania za schemat podatkowy. Stąd, w ww. okresie Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych oraz informacji o zastosowaniu schematu podatkowego.

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w tym z podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowym, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Transakcje te dotyczyły nabycia towarów i materiałów oraz nabycia usług od podmiotów powiązanych – rezydentów i nierezydentów. W tym zakresie jednostkowo, w odniesieniu do dwóch podmiotów powiązanych – rezydentów – transakcje nabycia przez Spółkę materiałów i towarów w 2022 r. przekroczyły wartość 5% sumy bilansowej aktywów. W 2022 r. jednostkowo wartość tę przekroczyły również transakcje nabycia przez Spółkę usług od podmiotu powiązanego – nierezydenta.

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. MP nie planowała i nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych, w tym również takich, które mogłyby mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub wysokość zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

 

Jak zostało wskazane wcześniej, w Spółce funkcjonuje sformalizowany zbiór zasad postępowania mający na celu opodatkowanie prowadzonej przez Spółkę działalności w prawidłowych wysokościach oraz w terminach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. W oparciu o reguły przewidziane w ramach funkcjonujących w MP procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka analizowała wraz z doradcami podatkowymi prawidłowość przyjętego przez siebie podejścia w zakresie powstawania i wysokości zobowiązania podatkowego w wyniku wystąpienia poszczególnych zdarzeń gospodarczych towarzyszących jej działalności.

 

W tym zakresie, w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. MP nie zidentyfikowała potrzeby złożenia wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

 • interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,

 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

 

Jednocześnie, w 2022 r. Spółka posiłkowała się interpretacjami wydanymi na jej rzecz przed 1 stycznia 2022 r., bieżącymi interpretacjami ogólnymi jak również objaśnieniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

 

Końcowo Spółka wskazuje, iż w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka dokonała zakupu oraz płatności z tytułu transakcji nabycia towaru od podmiotu niepowiązanego z siedzibą w Hongkongu, który wskazany jest w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT.

 


[1] J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm. dalej: Ordynacja podatkowa.

[2] J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm., dalej: ustawa o VAT.

[3] J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze zm., dalej: ustawa o podatku akcyzowym.

[4] J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, dalej: ustawa o PIT.

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Messer Polska Sp. z o.o.

INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ MESSER POLSKA SP. Z O.O. W ROKU PODATKOWYM OBEJMUJĄCYM OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Messer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 30, 41-503 Chorzów, NIP 8510109326, REGON 810389784, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064153 (dalej: „MP” lub „Spółka”), to doświadczony podmiot należący do międzynarodowej grupy kapitałowej, działający w branży gazów przemysłowych, w tym technicznych, medycznych, spożywczych i specjalnych, posiadający instalacje produkcyjne w kilku lokalizacjach w Polsce, dysponujący odpowiednimi narzędziami i wykwalifikowanym personelem dbającym o rzetelne wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków o charakterze publicznoprawnym, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Mając na względzie rodzaj i skalę prowadzonej działalności, w celu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Spółka podejmuje szereg działań ukierunkowanych na rzetelne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych towarzyszących prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich prawidłową kwalifikację na gruncie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich zasad postępowania oraz korzystanie z bieżącego wsparcia profesjonalnych doradców podatkowych w zakresie zagadnień budzących wątpliwości.

Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez MP działalności.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT niniejsza informacja o strategii podatkowej realizowanej przez MP zawiera:

1. Informacje o stosowanych przez Spółkę:

 • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzenia wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

2. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa[[1]], z podziałem na podatki, których dotyczą,

3. Informacje o:

 • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[[2]]
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym[[3]]

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[[4]] oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

***

Mając na względzie poziom skomplikowania i zmienność przepisów podatkowych oraz to, że intencją Spółki zawsze było prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z ciążących na niej obowiązków podatkowych, w Spółce przyjęto szereg procesów i procedur pozwalających dochować należytą staranność podczas realizacji obowiązków podatkowych.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w Spółce funkcjonowały procedury, instrukcje i wytyczne dotyczące realizowania obowiązków podatkowych związane m.in. z prowadzeniem rozliczeń podatkowych, weryfikowaniem rzetelności kontrahentów oraz sporządzaniem dokumentacji cen transferowych.

Ponadto, mając na względzie obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy Ordynacji podatkowej przyjęte w wyniku implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., nakładające obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych oraz doniosłe znaczenie realizowania tego obowiązku dla uszczelniania systemu podatkowego i eliminowania szkodliwych działań optymalizacyjnych, w celu wywiązywania się przez MP z obowiązków wynikających z ww. przepisów Ordynacji podatkowej, w Spółce stosowano procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Wskazana procedura adresuje szczegółowo temat tzw. schematów podatkowych, opisując w szczególności reguły postępowania w Spółce odnośnie do oceny poszczególnych zdarzeń gospodarczych pod kątem ewentualnego spełniania przez nie warunków do uznania ich za schemat podatkowy z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, jak również przewiduje bieżące wsparcie doradców podatkowych w tym zakresie.

Ponadto, MP w przypadkach wątpliwych dotyczących właściwej interpretacji obowiązujących przepisów mających wpływ na zobowiązania podatkowe korzystała i korzysta z infolinii Krajowej Informacji Podatkowej, jak również z pomocy dedykowanego Spółce, z ramienia Urzędu Skarbowego opiekuna. W związku z powyższym nie była wymagana jakakolwiek inna forma współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, nie było więc potrzeby zawarcia umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej.

Na Spółce, jako polskim rezydencie podatkowym, ciąży w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w przewidzianym prawem terminie złożyła roczne zeznania podatkowe za 2021 r. Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych, w tym dotyczących przygotowania dokumentacji podatkowej. Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie składała deklaracje VAT oraz wymagane Jednolite Pliki Kontrolne. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie podatku VAT Spółka dokonuje weryfikacji kontrahentów w ramach dochowania należytej staranności. Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości w ślad za czym złożyła stosowne deklaracje oraz regulowała zobowiązania finansowe w ustawowym terminie. Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników.

Jednocześnie, w ocenie Spółki w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonywane przez Spółkę uzgodnienia nie spełniły przesłanek do uznania za schemat podatkowy. Stąd, w ww. okresie Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych oraz informacji o zastosowaniu schematu podatkowego.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w tym z podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowym, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Transakcje te dotyczyły nabycia towarów i materiałów oraz nabycia usług od podmiotów powiązanych – rezydentów i nierezydentów. W tym zakresie jednostkowo, w odniesieniu do dwóch podmiotów powiązanych – rezydentów – transakcje nabycia przez Spółkę materiałów i towarów w 2021 r. przekroczyły wartość 5% sumy bilansowej aktywów. W 2021 r. jednostkowo wartość tę przekroczyły również transakcje nabycia przez Spółkę usług od dwóch podmiotów powiązanych – nierezydentów.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. MP nie planowała i nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych, w tym również takich, które mogłyby mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub wysokość zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Jak zostało wskazane wcześniej, w Spółce funkcjonuje sformalizowany zbiór zasad postępowania mający na celu opodatkowanie prowadzonej przez Spółkę działalności w prawidłowych wysokościach oraz w terminach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. W oparciu o reguły przewidziane w ramach funkcjonujących w MP procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka analizowała wraz z doradcami podatkowymi prawidłowość przyjętego przez siebie podejścia w zakresie powstawania i wysokości zobowiązania podatkowego w wyniku wystąpienia poszczególnych zdarzeń gospodarczych towarzyszących jej działalności. W tym zakresie, w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący przepisów Ordynacji podatkowej.

W pozostałym zakresie, w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. MP nie zidentyfikowała potrzeby złożenia wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

Jednocześnie, w 2021 r. Spółka posiłkowała się interpretacjami wydanymi na jej rzecz przed 1 stycznia 2021 r., bieżącymi interpretacjami ogólnymi jak również objaśnieniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Końcowo Spółka wskazuje, iż w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka dokonała zakupu oraz płatności z tytułu transakcji nabycia towaru od podmiotu niepowiązanego z siedzibą w Hongkongu, który wskazany jest w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT.

 

[[1]] J.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm. dalej: Ordynacja podatkowa.

[[2]] J.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm., dalej: ustawa o VAT.

[[3]] J.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm., dalej: ustawa o podatku akcyzowym.

[[4]] J.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm., dalej: ustawa o PIT.

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Messer Polska Sp. z o.o.

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez Messer Polska Sp. z o.o. w roku podatkowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Messer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 30, 41-503 Chorzów, NIP 8510109326, REGON 810389784, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064153 (dalej: „MP” lub „Spółka”), to doświadczony podmiot należący do międzynarodowej grupy kapitałowej, działający w branży gazów przemysłowych, w tym technicznych, medycznych, spożywczych i specjalnych, posiadający instalacje produkcyjne w kilku lokalizacjach w Polsce, dysponujący odpowiednimi narzędziami i wykwalifikowanym personelem dbającym o  rzetelne wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków o charakterze publicznoprawnym, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Mając na względzie rodzaj i skalę prowadzonej działalności, w celu prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Spółka podejmuje szereg działań ukierunkowanych na rzetelne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych towarzyszących prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich prawidłową kwalifikację na gruncie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich zasad postępowania oraz korzystanie z bieżącego wsparcia profesjonalnych doradców podatkowych w zakresie zagadnień budzących wątpliwości.

Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej przez MP działalności.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT niniejsza informacja o strategii podatkowej realizowanej przez MP zawiera:

 1. Informacje o stosowanych przez Spółkę:
 • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzenia wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,​​​​​​​
 1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa[1], z podziałem na podatki, których dotyczą,
 2. Informacje o:
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT,
 1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[2],
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym[3],
 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[4] oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

- z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

***

Mając na względzie poziom skomplikowania i zmienność przepisów podatkowych oraz to, że intencją Spółki zawsze było prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z ciążących na niej obowiązków podatkowych, w Spółce przyjęto szereg procesów i procedur pozwalających dochować należytą staranność podczas realizacji obowiązków podatkowych.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Spółce funkcjonowały procedury, instrukcje i wytyczne dotyczące realizowania obowiązków podatkowych związane m.in. z prowadzeniem rozliczeń podatkowych, weryfikowaniem rzetelności kontrahentów oraz sporządzaniem dokumentacji cen transferowych.

Ponadto, mając na względzie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisy Ordynacji podatkowej przyjęte w wyniku implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., nakładające obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych oraz doniosłe znaczenie realizowania tego obowiązku dla uszczelniania systemu podatkowego i eliminowania szkodliwych działań optymalizacyjnych, w celu wywiązywania się przez MP z obowiązków wynikających z ww. przepisów Ordynacji podatkowej, w Spółce stosowano procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Wskazana procedura adresuje szczegółowo temat tzw. schematów podatkowych, opisując w szczególności reguły postępowania w Spółce odnośnie do oceny poszczególnych zdarzeń gospodarczych pod kątem ewentualnego spełniania przez nie warunków do uznania ich za schemat podatkowy z art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, jak również przewiduje bieżące wsparcie doradców podatkowych w tym zakresie.

Ponadto, MP w przypadkach wątpliwych dotyczących właściwej interpretacji obowiązujących przepisów mających wpływ na zobowiązania podatkowe korzystała i korzysta z infolinii Krajowej Informacji Podatkowej, jak również z pomocy dedykowanego Spółce, z ramienia Urzędu Skarbowego opiekuna. W związku z powyższym nie była wymagana jakakolwiek inna forma współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, nie było więc potrzeby zawarcia umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej.

Na Spółce, jako polskim rezydencie podatkowym, ciąży w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w przewidzianym prawem terminie złożyła roczne zeznania podatkowe za  2020 r. Spółka dochowuje obowiązków wynikających z regulacji dotyczących cen transferowych, w tym dotyczących przygotowania dokumentacji podatkowej. Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie składała deklaracje VAT oraz wymagane Jednolite Pliki Kontrolne. W celu prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie podatku VAT Spółka dokonuje weryfikacji kontrahentów w ramach dochowania należytej staranności. Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości w ślad za czym złożyła stosowne deklaracje oraz regulowała zobowiązania finansowe w ustawowym terminie. Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników.

Jednocześnie, w ocenie Spółki w roku podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dokonywane przez Spółkę uzgodnienia nie spełniły przesłanek do uznania za schemat podatkowy. Niemniej, w 2020 r. Spółka zaraportowała jeden schemat podatkowy (informacja wtórna MDR-3) dotyczący rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2019 – w ślad za informacją pierwotną (MDR-1 schemat standaryzowany) przekazaną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez inny podmiot – tzw. Promotora .

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w tym z podmiotami niebędącymi polskimi rezydentami podatkowym, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Transakcje te dotyczyły nabycia towarów i materiałów oraz nabycia usług . W tym zakresie, w odniesieniu do dwóch podmiotów powiązanych – rezydentów – transakcje nabycia przez Spółkę materiałów i towarów w 2020 r. przekroczyły wartość 5% sumy bilansowej aktywów. W 2020 r. wartość tę przekroczyły również transakcje nabycia przez Spółkę usług od jednego podmiotu powiązanego – nierezydenta.

W roku podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. MP nie planowała i nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych, w tym również takich, które mogłyby mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub wysokość zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Jak zostało wskazane wcześniej w Spółce funkcjonuje sformalizowany zbiór zasad postępowania mający na celu opodatkowanie prowadzonej przez Spółkę działalności w prawidłowych wysokościach oraz w terminach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. W oparciu o reguły przewidziane w ramach funkcjonujących w MP procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Spółka analizowała  wraz z doradcami podatkowymi prawidłowość przyjętego przez siebie podejścia w zakresie powstawania i wysokości zobowiązania podatkowego w wyniku wystąpienia poszczególnych zdarzeń gospodarczych towarzyszących jej działalności. W roku podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała potrzeby złożenia wniosków o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Niemniej jednak, w 2020 r. Spółka posiłkowała się interpretacjami wydanymi na jej rzecz przed 1 stycznia 2020 r., bieżącymi interpretacjami ogólnymi jak również objaśnieniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Końcowo Spółka wskazuje, iż w roku podatkowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. MP nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.


[1] J.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm. dalej: Ordynacja podatkowa.

[2] J.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm., dalej: ustawa o VAT.

[3] J.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm., dalej: ustawa o podatku akcyzowym.

[4] J.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm., dalej: ustawa o PIT.