Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Menu nawigacyjne

Produkty | Messer Polska Sp. z o.o. - Messer Polska Sp. z o.o.

Karty charakterystyk

Karty charakterystyk

Szanowni Państwo,

dokument jakim jest karta charakterystyki umożliwia użytkownikowi danej substancji/mieszaniny zastosowanie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz ochroną środowiska. Karta charakterystyki informuje również użytkownika o potencjalnych zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją lub mieszaniną, jej magazynowania czy usuwania.

Przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywać wyłącznie jeden szablon karty charakterystyki. Zmiana wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dotychczasowy szablon karty charakterystyki (zgodny z Rozporządzeniem WE 830/2015) można stosować do dnia 31.12.2022 r.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, iż karty udostępnione na stronie https://www.messer.pl/karty_charakterystyk spełniają wymagania rozporządzenia zmieniającego, tj. UE 2020/878.

W tym katalogu zamieszczone są aktualne karty charakterystyk typowych gazów i ich mieszanin produkowanych lub dostarczanych przez Messer Polska. Jeżeli nie znaleźli Państwo karty dla interesującego produktu, prosimy o kontakt: karty.charakterystyki@messer.pl